صفحه اصلي | دفاتر فرهنگ اسلامي   |  آلبوم تصاوير  |  ارتباط با ما   همايش ها پيوندها  نظرات وپيشنهادات

*****
کارگروه های فرهنگی اساتید

 

باسمه تعالی                                                                                      تاریخ:25/9/88
دانشگاه آزاد اسلامی                                                                                   شماره: 16054
دبیرخانه منطقه چهار                                                                                     پیوست: دارد
 
جناب آقای دکتر مظاهری
معاونت محترم فرهنگی دانشگاه
با سلام و احترام
به پیوست طرح نهایی بخش نامه شماره 290821/11 مورخ 5/12/84 موضوع اجرایی کردن بخشنامه شرح وظایف مدیران گروه های آموزشی با رویکرد فرهنگی که پس از هفت جلسه نشست تخصصی با اعضای شورای تخصصی اجرایی کردن بخشنامه مذکور تدوین یافته حضورتان تقدیم می گردد. خواهشمند است دستور اقدام مقتضی معمول نمائید.
ضمناً در خصوص نحوه ارزشیابی فرهنگی و اعتقادی اساتید نیز در حال تعریف شاخص ها با تمام جوانب و بخشنامه ها بوده که به زودی تهیه و ارسال خواهد گردید.
 
دکتر مهران مجلسی
دبیر منطقه چهار دانشگاه
 
 
 
 
 
 
 
 
باسمه تعالی                                                                                      تاریخ:
دانشگاه آزاد اسلامی                                                                                   شماره:
دبیرخانه منطقه چهار                                                                                     پیوست:
 
طرح نهایی اجرایی کردن بخشنامه مدیران گروه های آموزشی با رویکرد فرهنگی به شماره 290821/11 مورخ 5/12/88
مقدمه:
در راستای تحقق برنامه ها و سیاست های فرهنگی دانشگاه و اجرائی شدن بخشنامه شرح وظایف مدیران گروه های آموزشی با رویکرد فرهنگی و اجرای مصوبات شورای فرهنگی واحدها/ مراکز و انجام فعالیت های فرهنگی در هریک از آنها شورای فرهنگی دانشکده و کارگروه فرهنگی واحدها/ مراکز فاقد دانشکده مصوب با ترکیب زیر تشریح و پیشنهاد می گردد:
دلایل توجیهی:
·        ضرورت استفاده از فرصت های فرهنگی موجود در دانشگاه و دانشکده.
·        ضرورت ارتقای بنیه فرهنگی و اعتقادی دانشجویان با تکیه بر تخصص های علمی آنان.
·        ضرورت توجه به رویکرد جزءنگر در کنار رویکرد فرهنگی کل نگر.
·        توجه به ویژگی ها و توانمندی های موجود در دانشکده در راستای تحقق اهداف فرهنگی.
·        استفاده بهینه از موقعیت و نقش بی بدیل اساتید در تحقق اهداف فرهنگی.
·        تلاش بر عملیاتی شدن بخشنامه مرتبط با وظایف فرهنگی مدیران گروه ها.
·        نیاز به وجود یک مرکز فرهنگی قوی به منظور ایجاد هماهنگی لازم در عرصه مسائل فرهنگی دانشکده ها.
·        ایجاد فرصت مناسب برای حضور بهتر و بیشتر دانشجویان دانشکده در حوزه فرهنگ.
·        ایجاد زمینه های بهتر و شفاف تر برای تحقق سیاست های فرهنگی دانشگاه در دانشکده ها.
·        ضرورت تعریف روشن تر همراه با ضمانت اجرایی مناسب در راستای انجام رسالت های فرهنگی توسعه استاد.
·        ضرورت توجه به موزه فرهنگی در دانشکده به عنوان یک نگاه مستقل و مکمل آموزشی همراه با کار آمدی.
·        ایجاد بازوی اجرائی و مکمل قوی برای شورای فرهنگی دانشگاه.
 
·        ضرورت ایجاد فرصت مناسب و نهادینه شده جهت حضور اساتید در عرصه فرهنگی.
 
باسمه تعالی                                                                                      تاریخ:
دانشگاه آزاد اسلامی                                                                                   شماره:
دبیرخانه منطقه چهار                                                                                     پیوست:
 
·        فعال شدن هرچه بیشتر و بهتر دانشکده در عرصه فعالیت های فرهنگی.
ترکیب شورای فرهنگی دانشکده های مصوب
1-رئیس دانشکده به عنوان رئیس شورای فرهنگی دانشکده.
2-مسئول دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده به عنوان دبیر و در نبود مسئول دفتر رئیس دانشکده از بین مدیران گروه یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب می کند.
3-معاون آموزشی دانشجویی دانشکده
4-رئیس اداره پژوهش
5-مدیران گروه ها.
تبصره1: در دانشکده هایی که امداد مدیران گروه از 5 نفر کمتر است دو عضو هیأت علمی با انتخاب رئیس دانشکده انتخاب می شود.
تبصره2: شورای فرهنگی دانشگاه می تواند بر حسب تشخیص تعدادی از اعضای هیأت علمی و یا غیر اعضای هیأت علمی را به جلسات دعوت نماید.
تبصره3: در انتخاب رؤسای دانشکده ها به عنوان رؤسای شورای فرهنگی دانشکده و مدیران گروه های آموزشی باید صلاحیت ها و امتیازات فرهنگی در نظر گرفته شود.
شرح وظایف:
عمده ترین وظایف این شورا به شرح زیر تعریف می شود:
1-تلاش برای عملیاتی کردن سیاست های مصوب معاونت فرهنگی دانشگاه و شورای فرهنگی واحدها.
در توضیح باید گفت: اجرای سیاست های شورای فرهنگی در سطح دانشکده نیازمند یک ساز و کار قوی اجرائی و نظارتی است که بتوان از او انتظار پاسخ گویی داشت. امروزه در ارتباط با بخش آموزش، پذیرفته شده است که شورای آموزشی دانشکده مسئول اجرایی کردن مصوبات آموزشی دانشگاه در دانشکده باشد. این ساز و کار به صورت موفق در بخش آموزش فعالیت می کند که می توان شبیه آن را در حوزه فرهنگی طراحی کرد.
2-ایجاد و شناسائی سیاست های متناسب با خصوصیات فرهنگی دانشکده.
 
 
 
باسمه تعالی                                                                                      تاریخ:
دانشگاه آزاد اسلامی                                                                                   شماره:
دبیرخانه منطقه چهار                                                                                     پیوست:
 
بدیهی می نماید که اساتید یک گروه و همینطور مسئولین یک دانشکده به واقعیات فرهنگی رفتاری آن دانشکده از دیگران آگاه تر و از آسیب ها و چالش های آن مطلع تر و در نتیجه برای ارائه راهکارهای فرهنگی توانمندتر می باشند. بدین منظور مهمترین موارد به شرح زیر تعریف می شود:
الف: طرح پیشنهاد نیازسنجی فرهنگی و ارزیابی اساتید دانشکده جهت بررسی و تصمیم گیری به شورای فرهنگی دانشکده
ب: ایجاد بسترها و شرایط لازم برای همکاری دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشکده به منظور گسترش و تعمیق مبانی ارزشی، دینی، اخلاقی و انقلابی.
ج: طراحی برنامه های مناسب به منظور جذب اساتید با هدف مشارکت مؤثر آن در امور فرهنگی.
د: طراحی برنامه هایی جهت طرح فضائل اخلاقی و دینی در طی تدریس و ازاله آن به معاونت فرهنگی/ شورای فرهنگی واحد.
ه: طراحی و پیشنهاد کارگاه های آموزشی فرهنگی- دینی برای رؤسای دانشکده ها، مدیران گروه های آموزشی و اساتید به صورت متناوب با معاونت فرهنگی/ شورای فرهنگی واحد.
و: طراحی و پیشنهاد اجرای جشنواره ها و اردوهای فرهنگی- دینی دانشجویان و اساتید به معاونت فرهنگی/ شورای فرهنگی واحد.
ز: تلاش به منظور ایجاد بسترهای مناسب جهت اجرائی نمودن برنامه ها و سیاست های فرهنگی مدرن که در چارچوب شرح وظایف دفاتر فرهنگ اسلامی مستقر در دانشکده ها/ واحدها به اجرا در می آیند.
3-نظارت مؤثر بر فعالیت های فرهنگی موجود در دانشکده اعم از آنچه مصوب شورای فرهنگی دانشگاه یا مصوب شورای فرهنگی دانشکده می باشد. وجود یک شورای عالی و ناظر در سطح دانشکده، ضمن ایجاد انگیزه بیشتر به منظور فعالیت فرهنگی رسالت نظارتی شفاف و روشنی را به دنبال خواهد داشت و بدیهی است که نقش بی بدیل نظارت در همه عرصه ها به ویژه حوزه فرهنگی کمک شایانی به تحقق اهداف و سیاست ها و برنامه های فرهنگی خواهد نمود.
4-پیشنهاد موضوعات فرهنگی جهت انجام فعالیت های پژوهشی با مبنای دانایی محوری و ایمان افزایی به اساتید.
 
 
 
باسمه تعالی                                                                                      تاریخ:
دانشگاه آزاد اسلامی                                                                                   شماره:
دبیرخانه منطقه چهار                                                                                     پیوست:
 
مقررات:
1-شورای فرهنگی دانشکده حداقل در ماه یک جلسه تشکیل داده و جلسات آن با حضور رئیس، دبیر و مدیران گروه ها با تعداد نصف به علاوه یک رسمیت می یابد.
تبصره: حضور رئیس و دبیر در کلیه جلسات الزامی است.
2- صورتجلسات شورای فرهنگی دانشکده پس از امضای اعضا باید به امضای رئیس شورای فرهنگی با معاونت فرهنگی برسد.
3- کلیه مصوبات و فعالیت های فرهنگی مصوب دانشکده باید توسط شورای فرهنگی دانشکده با همکاری دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده به اجرا در آید.
امتیازات:
1-امتیازات آموزشی:
الف: لحاظ شدن حداکثر 2 واحد از موظفی اساتید به عنوان فعالیت در امور فرهنگی پس از ارائه گزارش عملکرد به پیشنهاد رئیس شورای فرهنگی دانشکده و تأیید رئیس واحد.
ب: اولویت بخشی در خصوص واگذاری مسئولیت های دانشکده و دانشگاه به اساتید فعال در امور فرهنگی.
ج: احتساب دو واحد درسی برای مدیران گروه به منظور اجرای بخشنامه مذکور.
د: معرفی یک نفر فعال در امور فرهنگی در هر سال به عنوان بورسیه تحصیلی برای مقاطع دکتری بر اساس شورای فرهنگی دانشگاه و تأیید رئیس منطقه.
2-امتیازات فرهنگی:
الف: پیشنهاد در نظر گرفتن تشرف به سفر روحانی حج عمره بدون نوبت برای حداکثر 2 نفر از اساتید زمان در امور فرهنگی با مساعدت دانشگاه از طریق وام و تسهیلات بر اساس گزارش و عملکرد به پیشنهاد رئیس شورای فرهنگی دانشکده وتأیید رئیس واحد.
ب: در نظر گرفتن هدایا و امتیازات بر اساس بخشنامه های مختلف فرهنگی- آموزشی( استاد منتخب فرهنگی و نمونه و شورای عالی انقلاب فرهنگی).
3-امتیازات پژوهشی:
ایجاد فرصت مطالعاتی در هر سال تحصیلی برای یک نفر از اساتید فعال در امور فرهنگی در هر دانشگاه بر اساس گزارش فرهنگی دانشکده.
کار گروه فرهنگی واحدها/ مراکز فاقد دانشکده های مصوب
 
باسمه تعالی                                                                                      تاریخ:
دانشگاه آزاد اسلامی                                                                                   شماره:
دبیرخانه منطقه چهار                                                                                     پیوست:
 
ترکیب و شرح وظایف:
ترکیب:
1- انتخاب یکی از مدیران گروه فعال در امور فرهنگی توسط رئیس واحد/ مرکز به عنوان رئیس کارگروه.
2- مسئول دفتر فرهنگ اسلامی/ مدیر فرهنگی (دبیر کارگروه فرهنگی)
3- معاون آموزشی واحد/ مرکز
4- مدیران گروه های آموزشی.
5- یک دانشجوی فعال از بزرگ ترین تشکل فعال مذهبی.
شرح وظایف: شرح وظایف کارگروه همان وظیفه شورای فرهنگی دانشکده است که با توجه به توانمندی و ظرفیت آن مرکز یا واحد اجرا می شود. در این خصوص لازم به ذکر است که کلیه فعالیت های فرهنگی با محوریت کارگروه و نظارت مسئول دفتر فرهنگ اسلامی بر اساس همان وظایف تعریف شده در شورای فرهنگی دانشکده و مطابق نیازها و توانمندی های گروه انجام خواهد شد.
اعضای کارگروه تخصصی اجرایی کردن بخشنامه مدیران گروه های آموزشی با رویکرد فرهنگی:
1- دکتر مهران مجلسی (دبیر منطقه چهار دانشگاه)
2- حجت الاسلام علی اصغر بیگی (دبیر شورای فرهنگی منطقه چهار)
3- دکتر احمد علی فروغی (رئیس واحد خوراسگان)
4- دکتر علیرضا سبزیان موسی آبادی (رئیس واحد شهرکرد)
5- دکتر نوذر شفیعی (رئیس کمیته اطلاع رسانی و مشاور ریاست محترم منطقه چهار)
6- دکتر مسعود جعفری نژاد( معاون فرهنگی واحد نجف آباد)
7- حجت الاسلام دکتر مسعود راعی( مدیر گروه حقوق واحد نجف آباد)
8- دکتر ابوالفضل یحیی آبادی (معاون آموزشی واحد خمینی شهر)
9- دکتر حسین پایدار( معاون آموزشی واحد شهرک مجلسی)
10- حجت الاسلام خواجه پور( مسئول دفتر فرهنگ اسلامی واحد یزد)
11- احمد عباسی( مدیر گروه علوم تربیتی واحد شهرکرد
12- دکتر جعفری( عضو هیات علمی واحد خمینی شهر)
 
باسمه تعالی                                                                                                                 تاریخ:   18/8/87
وزارت علوم تحقیقات و فناوری                                                                                          شماره:
وزیر                                                                                                                            پیوست:
جدول شماره4- حداکثر امتیازهای قابل محاسبه برای اعضای هیأت علمی"موسسه" های آموزشی
بند
موضوع
حداکثر امتیاز در واحد کار یا ترم
حداکثر امتیاز در هر موضوع
حداکثر امتیاز در ماده
ماده1- فعالیت های آموزشی
1-1
کیفیت تدریس
20
6یا 5 یا 4
 
40
1-2
کمیت تدریس
6
35
1-3
راهنمایی پروژه دوره کارشناسی یا سطح 2 حوزه
25/0
5
ماده2- فعالیت های پژوهشی و فناوری
 
2-1
مقاله علمی- پژوهشی
7(5/10)
 
 
2-2
مقاله علمی- مروری
5
20
2-3
مقاله علمی- ترویجی و نقد چاپ شده
3
2-4
مقاله علمی کامل درمجموعه مقاله های همایشهای علمی معتبر
2
15
2-5
خلاصه مقاله علمی درمجموعه مقاله های همایشهای علمی معتبر
1
5
2-6
مقاله علمی صد در صد مستخرج از رساله/ پایان نامه
1
5
2-7
اختراع یا اکتشاف ثبت شده در داخل یا خارج یا نوآوری
10
 
2-8
اثر بدیع و ارزنده هنری
8
 
2-9
گزارش های علمی طرح های پژوهشی و فناوری و....
2+12(24)
30
2-10
تولید دانش فنی......
20
25
2-11
ارزیابی و نظارت طرحهای پژوهشی و فناوری
2
8
2-12
سایر فعالیت های فناوری
2
5
2-13
تألیف یا تصنیف کتاب
10یا 15(25)
 
2-14
تجدید چاپ کتاب تألیفی یا تصنیفی
3
9
2-15
ویرایش علمی کتاب و نشریه علمی- پژوهشی
2
8
2-16
تصحیح انتقادی کتاب معتبر
10
20
2-17
راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای یا سطح 3 حوزه
3و1
 
35
2-18
راهنمایی و مشاوره رساله دکتری تخصصی یا سطح 4 حوزه
8و3
2-19
نقد نظرات دانشمندان.......
4(8)
8(16)
 
 
باسمه تعالی                                                                                                                 تاریخ:   18/8/87
وزارت علوم تحقیقات و فناوری                                                                                           شماره:
وزیر                                                                                                                            پیوست:
 
دنباله جدول شماره 4
بند
موضوع
حداکثر امتیاز در واحد کار یا ترم
حداکثر امتیاز در هر موضوع
حداکثر امتیاز در ماده
2-20
ارائه نظریه جدید.....
5یا 10یا 15
20
 
2-21
مقاله پژوهشی در دائره المعارف
4
12
 
2-22
اثر علمی، فنی، ادبی و هنری در جشنواره ها
5
10
2-23
ترجمه کتاب
7
21
2-24
ترجمه کامل یک مقاله علمی چاپ شده
1
6
ماده 3- خدمات علمی- اجرایی
 
3-1
تهیه، تدوین و تولید متن درس برای ارائه به شیوه مجازی
1
5
 
3-2
تدوین کتاب (به شیوه گردآوری)
5
10
3-3
تدوین مجموعه مقالات
2
5
3-4
برپایی نمایشگاه های پژوهشی، فناوری، هنری و....
1
4
3-5
طراحی و راه اندازی آزمایشگاه یا کارگاه و غیره
3
6
3-6
طراحی و راه اندازی کارگاه های آموزشی و پژوهشی
1
4
3-7
داوری 7 مقاله.....
1
6
3-8
مشارکت مؤثر در برنامه های کارآفرینی.....
3
9
3-9
مدیر مسئولی نشریه های علمی معتبر
3
12
3-10
دبیری همایشهای علمی و .....
2و4
12
3-11
عضویت در هیأت تحریریه نشریه های علمی معتبر و....
5
12
3-12
تدریس یا مشارکت در کارگاه های آموزشی
1و 25/0
6و4
3-13
زبان خارجی دوم و سوم
3
6
3-14
طراحی سؤالات آزمون سراسری...
50ساعت
5
1
3-15
همکاری در قوای سه گانه
سال
 
14و 12 و....
3-16
خدمات علمی- اجرایی
50 ساعت
20
1
3-17
خدمات علمی- اجرایی
100 ساعت
20
1
 
باسمه تعالی                                                                                                                 تاریخ:   18/8/87
وزارت علوم تحقیقات و فناوری                                                                                           شماره:
وزیر                                                                                                                            پیوست:
 
دنباله جدول شماره 4
بند
موضوع
حداکثر امتیاز در واحد کار یا ترم
حداکثر امتیاز در هر موضوع
حداکثر امتیاز در ماده
ماده4- فعالیتهای فرهنگی- تربیتی  
 
4-1
طراحی و ارائه روشی درخشان در زمینه دانشجوپروری و فارغ التحصیل نمودن....
4
4
 
 
 
 
4-2
تدوین کتاب، مقاله یا جزوه درسی در حوزه های فرهنگی و تربیتی و تدریس آن ها
2
4
4-3
همکاری مؤثر در اجرای امور فرهنگی....
50ساعت
3
1
4-4
مشارکت در تهیه، ارائه و اجرای برنامه های اسلامی شدن....
50 ساعت
3
 
1
4-5
ارائه مشاوره مؤثر به تشکل های قانونمند اعضای هیأت علمی و دانشجویان، دانشجویان و طلاب
50 ساعت
4
1
4-6
فعالیت به عنوان استاد مشاور فرهنگی...
50 ساعت
4
1
4-7
همکاری مؤثر با تشکل های دانشگاهی که از مراجع قانونی دانشگاه....
50 ساعت
4
1
4-8
سایر فعالیت های فرهنگی- تربیتی
50 ساعت
4
1
 
1389/04/10
۱۳۹۴ يکشنبه ۱۱ مرداد
ورود اعضــــاء
شناسه کاربري  
کلمه رمز  
تغییر کد امنیتی
کدامنیت  forget کلمه رمز را فراموش کرده ام
register ثبت نام

تعداد بازدیدکنندگان امروز 63 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 125 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 643083 تعداد کاربران بر خط 142 تعداد کاربران لاگین بر خط 9
Powered by DorsaPortal